1. Od czego zacząć

Warunkiem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób taksówką jest uzyskanie licencji w w/w zakresie.
Wnioski o wydanie licencji składa się w Wydziale Spraw Społecznych i Ewidencji, ul. Kościuszki 13 w Zakopanem, pok. Nr 9.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłaty w zależności od wnioskowanego okresu ważności licencji:

 • od 2 do 15 lat - 200 zł
 • powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
 • powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

Opłata za komplet naklejek identyfikacyjnych:

 • 12,64 zł

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji, ul. Kościuszki 13, Zakopane, pok. 9, tel. (018) 20 20 463

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi
1 miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Zostanie wydana licencja w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zakopane.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

 1. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (wzór w załączniku).
 2. Oświadczenie członka(ów) organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną
  lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji
  (wzór w załączniku).
 3. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki ustawowe (wzór w załączniku).
 4. Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia go do ruchu jako taksówki osobowej.
 5. Prawo dysponowania pojazdem, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu.
 6. Zaświadczenie o badaniu technicznym pojazdu i przystosowaniu go jako taxi osobowe.
 7. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 8. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 9. Legalizację taksometru.

7. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1414 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 713).

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Wydaje się uprawnionej osobie za pokwitowaniem odbioru dokonanym na wniosku po uiszczeniu stosownych opłat. Pokój nr 9.

9.Informacje dodatkowe:

 1. Licencję udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat , uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
 2. Burmistrz Miasta Zakopane udziela licencji na określony pojazd i obszar miasta Zakopane.
 3. Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.
 4. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji wszelkich zmian danych, 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji ( wzór w załączniku).


Przyjmowanie stron:
Poniedziałek 10:00 - 16:00
Wtorek 9:00-14:00
Środa 9:00-12:00
Czwartek 9:00-14:00
Piątek 9:00-14:00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 13 w Zakopanem.
Kasa Urzędu czynna w godzinach przyjmowania stron.

nr konta Urzędu: Bank PEKAO S.A. 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147