Wymagane dokumenty

  • wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  • dowód uiszczenia opłaty.

Jeżeli żądanie udostępnienia danych nie wynika z przepisów prawa, należy wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych.
Przy uwiarygodnionym interesie faktycznym, informacji udziela się tylko za zgodą osób, których dane dotyczą.
Udostępnione dane mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem wskazanym we wniosku.
Opłatę w kwocie 31 złotych za jednostkowe udostępnienie danych należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, parter lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zakopane.
Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych należy załączyć do wniosku.

Dodatkowe informacje

W Urzędzie Miasta Zakopane udostępnione są dane osobowe osób zameldowanych na terenie Miasta Zakopane.
Dane osób z terenu całego kraju udostępnia – Centralne Biuro Adresowe, 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21.
Opłatę w wysokości 31 zł wnosi się na rachunek bankowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 00-951 Warszawa, ul. Batorego 5, konto UMZ Nr 76 1240 4748 1111 0000 4882 8147 lub NBP O/O Warszawa, Nr 67 1010 1010 0031 3122 3100 0000.

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy

  • Karolina Kluś-Wyrostek –inspektor
  • Renata Węglarz – inspektor
  • Telefony: 0-18 20-20-464, 0-18 20-20-481

Pliki do pobrania