1. Zameldowanie stałe i zameldowanie czasowe

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty
  • wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka - druki do odbioru w Urzędzie)
  • tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (do wglądu)

Opis procedury

Wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenia pobytu czasowego" - osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu składa podpis na druku (w obecności urzędnika) potwierdzając tym samym fakt zamieszkiwania osoby meldującej się w lokalu, w którym następuje zameldowanie.

2. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Osoby pełnoletnie dokonują czynności wymeldowania osobiście.

Wymagane dokumenty

  • wypełniony i podpisany druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego",
  • dowód osobisty,

Po dokonaniu czynności meldunkowej osoba otrzymuje odpowiednie zaświadczenie. Potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wydaje się bezpłatnie. Pozostałe zaświadczenia płatne są 17,- zł. 

Zameldowania lub wymeldowania można dokonać przez pełnomocnika.

UWAGA! Osoba dokonująca zmiany miejsca pobytu stałego, nie musi dokonywać wcześniej wymeldowania.

Zameldowanie w nowym miejscu pobytu spowoduje automatycznie wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego.

Osoby odpowiedzialne za załatwienie sprawy

  • Renata Węglarz – inspektor
  • Stanisław Budrzeński – inspektor
  • Karolina Kluś-Wyrostek – inspektor
  • Telefony: 18 20 20 464, 18 20 20 481