Kogo dotyczy

Żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.

Wymagane dokumenty

Wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego, zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych, zaświadczenie z zakładu pracy żołnierza rezerwy o wysokości wynagrodzenia ( za jeden dzień netto ) z ostatnich 3 miesięcy / zaświadczenie od pracodawcy /, dla osób prowadzących działalność gospodarczą-zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dochodu ( za 1 dzień netto ) uzyskanego przez żołnierza w ciągu ostatniego roku podatkowego, w przypadku rolników-Zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej wydane przez Burmistrza Miasta Zakopane.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Zakopane, 34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13, pokój nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Miasta Zakopane.

Podstawa prawna

Art. 119 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm. ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe ( Dz. U. z 2000r. Nr 13, poz. 155 ).

Osoba odpowiedzialna

Jan Kępski – inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej,
pokój nr 14, tel. 018 20 20 431.