Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Zakopane
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane
tel. (18) 20-20-424, fax. (18) 20-20-412
e-mail: w.urbas@zakopane.eu
Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00-16:00, wtorek, czwartek, piątek 9:00-14:00, środa 9:00-12:00

Podstawa prawna

 1. Prawo wodne.
 2. Prawo budowlane.
 3. Prawo ochrony środowiska.
 4. Ustawa o odpadach.

Warunki wszczęcia postępowania

 1. W przypadku wystąpienia zmiany stosunków wodnych i wystąpienia podstopień i zalewnia działki wodą spływającą z terenów sąsiednich, zainteresowana Strona powinna na piśmie wystąpić do Burmistrza Miasta Zakopane z wnioskiem o wszczęcie postępowania w tej sprawie.
 2. Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody – umarza postępowanie.

Wymagane dokumenty

 1. Wyrys mapy ewidencyjnej gruntów lub uwierzytelnioną kserokopię.
 2. Wypis z ewidencji gruntów.
 3. Pełnomocnictwa lub upoważnienia o ile takimi Wnioskodawca dysponuje.

Sposób załatwienia sprawy

 1. PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE POSTĘPOWANIA
  Urząd wszczyna postępowanie i zawiadamia o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony równocześnie zawiadamiając je o terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin na terenie będącym przedmiotem wniosku strony.
 2. DOWÓD Z OGLĘDZIN
  Przedstawiciel Urzędu Miasta przeprowadzający dowód z oględzin dokonuje przeglądu sytuacji na terenie który jest przedmiotem prowadzonego postępowania administracyjnego. Wykonuje szkic sytuacyjny na którym zostają uwidocznione kierunki spływu
  wód i w miarę możliwości istniejące nachylenie terenu. Z przeprowadzonego dowodu z oględzin zostaje spisany protokół przy
  udziale wszystkich zainteresowanych stron. W protokole odnotowuje się wszystkie wnioski i uwagi zgłoszone przez zainteresowane strony. Po spisaniu, protokół odczytuje się wszystkim zainteresowanym stronom i przedkłada im do podpisu.
 3. WYDANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  Urząd dokonuje analizy zebranych materiałów w trakcie przeprowadzonego dowodu z oględzin. Ustala wartości merytoryczne dowodów w sprawie. Przygotowuje projekt decyzji. Zawiadamia strony o zakończeniu postępowania administracyjnego
  i o możliwości zapoznania się z materiałami postępowania. Wydaje decyzję administracyjną kończącą postępowanie w pierwszej instancji.

Pliki do pobrania