Dofinansowanie mieszkańców Zakopanego do dofinansowania zadań związanych z ochroną środowiska realizowanych na terenie Gminy Miast Zakopane w zakresie :

 1. likwidacji niskiej emisji poprzez budowę i modernizację kotłowni centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem jako medium grzewcze:
  a. gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,
  b. niekonwencjonalnych źródeł energii takich jak energia geotermalna, kolektory słoneczne, pompy ciepła.
 2. przeciwdziałania zanieczyszczeniom wody i gleby poprzez wykonywanie przyłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej,

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Zakopane
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Kościuszki 13
34-500 Zakopane

w zakresie pkt. 1
tel. ( 0 18 ) 20-20-411, fax. ( 0 18 ) 20-20-412
e-mail : szczupalski@um.zakopane.pl

w zakresie pkt. 2
tel. ( 0 18 ) 20-20-413 , fax. ( 0 18 ) 20-20-412
e-mail : jschwenk@um.zakopane.pl
Godziny przyjęć: poniedziałek 10:00-16:00, wtorek, czwartek, piątek 9:00-1400, środa 9:00-12:00

Podstawa prawna

W celu wspierania zadań związanych z ochroną środowiska. na terenie Miasta Zakopane , działając na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 406 pkt.6 i 7 , ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.).

Zasady i warunki dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 1. Mieszkaniec miasta Zakopane posiadający w budynku mieszkalnym tradycyjne ogrzewanie koksowe lub węglowe może zaciągnąć kredyt w Banku Ochrony Środowiska – Odział w Krakowie na zmianę ogrzewania na ekologiczne z wykorzystaniem jako medium grzewczego dla modernizacji kotłowni centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:
  • gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej,
  • niekonwencjonalnych źródeł energii takich jak energia geotermalna, kolektory słoneczne, pompy ciepła.
 2. Mieszkaniec miasta Zakopane nie posiadający podłączenia istniejącego budynku do miejskiej sieci kanalizacji może zaciągnąć kredyt w Banku Ochrony Środowiska – Odział w Krakowie na na wykonanie przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej.
 3. Po zawarciu umowy z Bankiem Ochrony Środowiska Oddział Kraków – mieszkaniec występuje do Gminy Miasto Zakopane o spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu, przedkładając kopię umowy kredytowej wraz z transzą spłat rat.
 4. Warunki spłaty oprocentowania przez miasto:
  Gmina zobowiązuje się do spłaty oprocentowania od kredytów udzielonych przez Bank w wysokości do 10 % w skali roku od kwoty nie przekraczającej 20.000 zł. ( słownie dwadzieścia tysięcy złotych ).
 5. Aktualnie w siedzibie Aqua Parku przy ul. Jagiellońska … w Zakopanem mieści się Agenda Banku Ochrony Środowiska tel. 018 20…….
 6. Powyższe zasady pomocy dotyczą jedynie osób fizycznych. Nie podlegają dofinansowaniu nowo budowane budynki mieszkalne– w decyzjach budowlanych: o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu i pozwoleniu na budowę jest nałożony na inwestora obowiązek zastosowania ekologicznego źródła ogrzewania oraz przyłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek wraz z załącznikami.
 • Kopię umowy kredytowej wraz z symulacją spłat rat.

Opłaty

Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne.