Wydawanie zezwoleń na imprezy nie będące imprezami masowymi w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504).

Imprezy artystyczne, rozrywkowe, organizowane w ramach działalności kulturalnej, odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy.

1. przyjęcie zgłoszenia organizacji imprezy (nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Termin liczy się od dnia doręczenia zaświadczenia) wraz z wymaganymi prawem dokumentami formalnymi zawierającymi :
imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną, rozrywkową, sportową, rekreacyjną, turystyczną siedzibę oraz adres do korespondencji,
informację o rodzaju i charakterze imprezy,
miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników,
określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników
potwierdzenie, iż pomieszczenia, obiekty lub miejsca, w których odbywają się imprezy, a także urządzenia techniczne używane przy ich organizowaniu lub w trakcie ich odbywania, odpowiadają wymaganiom przewidzianym prawem ( np. atesty, zgłoszenie do starostwa Powiatowego)

2. sprawdzenie zgodności przedstawionych dokumentów z wymaganiami ustawowymi
3. ewentualne wezwanie Strony do uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni
4. przygotowanie dokumentów imprezy i przedstawienie stanu faktycznego do akceptacji Zastępcy Burmistrza Miasta
5. przygotowanie informacji do Strony o akceptacji zgłoszenia lub decyzji administracyjnej o zakazie odbycia imprezy
6. wysłanie informacji/ decyzji do Strony
7. ewentualna kontrola merytoryczna przebiegu imprezy

Pliki do pobrania