Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r . w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm) oraz ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity, Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm), Wydział Edukacji , Turystyki i Sportu Urzędu Miasta Zakopane w załączeniu przekazuje wniosek wraz z załącznikiem Nr 1.
Po wypełnieniu powyższych formularzy należy zgłosić się do Urzędu Miasta - Wydział Edukacji, Turystyki i Sportu wraz z numerem NIP lub zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –CEIDG (status wpisu aktywny) albo aktualnym nr KRS o ile jest podmiotem posiadającym wpis do KRS.
Jednocześnie informujemy, że zawarte we wniosku w punkcie 3 oświadczenie upoważnia organy kontrolne do żądania okazania zezwoleń budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych, niezbędnych do prowadzenia usług hotelarskich.
Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu wypełnionych druków, Wydział dokona wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz nada numer ewidencyjny.

Zarządzenie - wzory formularzy dla obiektów świadczących usługi hotelarskie

Zarządzenie - wzory formularzy dla obiektów świadczących usługi hotelarskie_Zał_1

Zarządzenie - wzory formularzy dla obiektów świadczących usługi hotelarskie_Zał_2

Zarządzenie - wzory formularzy dla obiektów świadczących usługi hotelarskie_Zał_3

(APM)